سیمین دخت رضاخانی

اطلاعات شخصي

نام: سیمین دخت

نام خانوادگي: رضاخانی

تاريخ تولد: 1344

شماره عضویت سازمان نظام روانشناسی: 1764

شماره پروانه سازمان نظام روانشناسی: 881

حوزه تخصصی: مشاوره فردی، خانواده و زوج

سوابق علمي و آموزشي

تحصيلات:

مقطع: کارشناسی

رشته تحصیلی: روانشناسی

گرایش: بالینی

دانشگاه: علامه طباطبایی

شروع: 1366

پایان: 1370

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مشاوره

گرایش: مشاوره

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد رودهن

شروع: 1375

پایان: 1377

مقطع: دکتری

رشته تحصیلی: مشاوره

گرایش: مشاوره

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

شروع: 1383

پایان: 1388

دوره هاي آموزشي طي شده:

روان شناسی تحولی، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1384.

کارگاه برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1384.

کارگاه الگوی یاددهی و یادگیری، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1384.

روان شناسی تربیتی، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1384.

کارگاه روش تحقیق در علوم انسانی، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1384.

کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1384.

دوره کاربرد فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1387.

دوره ارتباط موفق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1386.

مقاله نویسی به زبان فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1386.

ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1387.

انگیزش و یاددهی اثر بخش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1387.

روش شناسی تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1388.

کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1388.

بهینه سازی روابط استاد و دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1388.

شادکامی و شاد زیستن از دیدگاه اسلام، انشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 4 ساعت، اردیبهشت 1392.

روش تحقیق در علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 40 ساعت، تیر 1392.

روش ها و آداب سخنرانی در برابر جمع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1392.

اقدام پژوهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1392.

آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1393.

اخلاق علمی و حرفه ای(سطح 2)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1393.

نشست علمی معنای زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1394.

اخلاق علمی و حرفه ای (سطح 3)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1394.

هویت و بحران هویت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1394.

تعارض وسلامت روان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1394.

اخلاق حرفه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1394.

آشنایی با اصول وقواعد چاپ و ویرایش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1394.

آینده پژوهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1395.

اصول تعلیم و تربیت اسلامی (1)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1395.

مبانی اندیشه سیاسی اسلام (اقتصاد مقاومتی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1395.

اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی (2)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1395.

اصول تعلیم و تربیت اسلامی (2)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1396.

مبانی اندیشه سیاسی اسلام و انقلاب اسلامی (3)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1396.

سوابق حرفه ای

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از مهر ماه 1383 تاکنون،

عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم تربیتی ومشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

عضو شورای تخصصی – پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

عضو شورای تخصصی گروه مشاوره، عضو کمیته مصاحبه کننده دکتری (با آزمون و بدون آزمون) رشته روان شناسی عمومی

عضو کمیسیون تخصصی روان سنجی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

عضو پیوسته انجمن ایرانی مطالعات زنان

عضو شورای پژوهشی واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مشاور مرکز مشاوره های دانشگاه های دولتی و آزاد از سال 1378 تا 1385

مشاور مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی از 1386 تا کنون

داوری طرح های پژوهشی و مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، فصلنامه های مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا، روان شناسی معاصر انجمن روان شناسی ایران، نشریه بین المللی روان شناسی ایران، فصلنامه تخصصی روان سنجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، فصلنامه زن و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فصلنامه خانواده و پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(وزارت آموزش و پرورش)، فصلنامه روش ها ومدل های روان شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

داوری مقاله های سومین کنگره ملی روان شناسی ایران

پژوهش، طرح پژوهشی، تالیف، ترجمه

مقاله

رضاخانی، س.د. بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه های تازه در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال دوم، شماره 2، بهار 1386.

رضاخانی، س.د. پاشا شریفی، ح. دلاور، ع. شفیع آبادی، ع. منابع استرس در دانشجویان، فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه و رفتار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دوره سوم، شماره 9، 1387.

رضاخانی، س.د. ساخت و هنجاریابی پرسشنامه راهبردهای کنار آمدن دانشجویان با استرس، فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه های تازه در علوم تـربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال ششم- شماره 2، بهار 1390.

دوکانه ای فرد، ف. رضاخانی، س.د. کریم زاده، ک. مقایسه آموزش نظریه LMX با و بدون خدمات مشاوره به مدیران و تاثیر آن بر نگرش های شغلی آنان در آموزش و پرورش، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال دوم- شماره 4، تابستان 1390.

رضاخانی، س.د. ساخت، انطباق و هنجاریابی پرسشنامه سنجش فشار روانی و نشانه های آن، مجله علمی –پژوهشـی روش ها و مدل های روان شناختی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دوره اول، شماره 3، بهار 1390.

رضاخانی، س.د. شیـوه های کنارآمدن تیـپ های مختلف شخصیتی با فشارهای روانی، فصلنامه علمی – پژوهـشی مطالعات روان شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، دوره هشتم، شماره2، 1391.

قهرمان زاده، ر. رضاخانی، س.د. دوکانه ای فرد، ف. اثربخشی نقاشی درمانی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهر ماکو، مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری کنگره هنردرمانی در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، مـرکز مطـالعات هنـردرمانی، ص52، 5-3 اسفند1390.

رضاخانی، س.د. ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه براساس نظریه گاردنر، فصلنامه علمی – پژوهشی اندازه گیری تربیتی، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، سال پنجم، شماره 18، زمستان 1393.

مصباحی، ا. حاجبی،ا. رضاخانی، س.د. رابطه سرسختی روان شنا ختی با سلامت روان در نوجوانان کانون اصلاح وتربیت شهر تهران، فصلنامه علمی– پژوهشی تحقیقات، مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال پنجم، شماره2، زمستان 1392.

رضاخانی، س.د. نوری قاسم آبادی، ر. جانبخش، م. رابطه کمال گرایی با باورها و انگیزه های ازدواج در دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامه علمی– پژوهشی زن و مطالعات خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، سال سوم، شماره 10، (براساس صفحه داخلی فصلنامه در بهار1392 به چاپ رسیده  است). زمستان 1389

امانی، ز. بوستان، ا. رضاخانی، س.د. اخوی، ز. اثربخشی آموزش مهارت های کنترل خشم بر سلامت عمومی زنان خانه دار، فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده (علمی – پژوهشی)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال هشتم، شماره 24، پاییز 1392.

دوکانه ای فرد، ف. رضاخانی، س.د. فراهانی، ف. بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی و احساس شادکامی والدین دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 4 شهر تهران، فصلنامه علمی –پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، شماره 5، ویژه نامه، 1393.

رضاخانی، س.د. شکری، آ. دوکانه ای فرد، ف. رابطه حمایت اجتماعی و سبک هویت والدین با راهبردهای مقابله ای نوجوانان دختر دبیرستانی در شهرستان دماوند، فصلنامه علمی– پژوهشی تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال پنجم، شماره 4، تابستان 1393.

پاشا شریفی، ح. رضاخانی، س.د. داوری بینا، م. بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون هوش چندگانه، فصلنامه علمی– پژوهشی تحقیقات روان شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دوره ششم، شماره 24، 1394.

قمری، م. رضاخانی، س.د. ملالو، م. بررسی دلزدگی زناشویی با حمایت اجتماعی ادراک شده وجهت گیری زندگی، فصلنامه علمی– پژوهشی مشاوره و روان درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، سال سوم – شماره 11، پاییز 1393.

نادری، ع. رضاخانی، س.د. اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله و تفکر خلاق بر میزان شادکامی دانش آموزان پسر سال اول دوره متوسطه شهرستان اسلامشهر، اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه. شهریور ماه 1394

فلاحتی، م. رضاخانی، س.د. وکیلی، پ. اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و جسمانی همسران جانبازان اعصاب وروان، اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه، آبان ماه 1394.

پاکزاد، ش. رضاخانی، س.د. بررسی سهم هوش هیجانی، شادکامی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی رضایت زناشویی زنان خانه دار و شاغل منطقه 7 شهر تهران، فصلنامه علمی– پژوهشی تحقیقات روان شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، سال هفتم– شماره 25، 1394.

بابایی، س. رضاخانی، س.د. اثربخشی واقعیت درمانی بر افزایش انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی دختران، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال هشتم، شماره 3، (پیاپی 31)، بهار 1396.

رضاخانی، س.د. زیوری، ز. سهم هیجان خواهی و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی زنان متاهل منطقه 22 تهران، فصلنامه پژوهش ها و مطالعات علو م رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، سال نهم، شماره32، تابستان 1396.

مظاهری، ا. رضاخانی، س.د. اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش عزت نفس و کاهش تعارضات والد- فرزند، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در نظام های آموزشی، سال یازدهم، شماره 37، تابستان 1396.

پردار، چ. رضاخانی، س.د. اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش خودکارآمدی و امیدواری همسران جانبازان، فصلنامه علمی – پژوهشی طب جانباز، دوره 10، شماره 1، (پیاپی 38)، زمستان 1396.

پورصادق، ف. رضاخانی، س.د. تاثیر آموزش ابراز وجود بر کیفیت زندگی و تمایز یافتگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال نوزدهم، شماره 2، (پیاپی 72)، تابستان 1397.

حسین پور، م. رضاخانی، س.د. اثربخشی آموزش به شیوه تصویر سازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر سبک دلبستگی و عملکرد خانواده در زنان، فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده (علمی– پژوهشی)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال سیزدهم، شماره 45، زمستان 1397.

داراسیان سلماسی، آ. رضاخانی، س.د. پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس افسردگی و هیجان خواهی در دختران دانش آموز، فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی(علمی- پژوهشی)، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 32، زمستان 1397.

سلیمان بروجردی، م. دوکانه ای فرد، ف. رضاخانی، س.د. مقایسه اثربخشی زوج درمانی گاتمن و واقعیت درمانی بر طلاق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه سه تهران، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(علمی- پژوهشی)، سال 61، ویژه نامه آذر، دی-1397.

رضایی، ف. رضاخانی، س.د. سهم راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و سبک های مقابله ای در پیش بینی میزان نشخوار فکری زنان (مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 14 تهران)، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال بیستم، شماره 2(پیاپی76)، تابستان 1398.

نوروزی، س. رضاخانی، س.د. وکیلی، پ. رابطه علی بین چشم انداز زمان و بی ثباتی ازدواج براساس نقش میانجیگر الگوهای ارتباطی در زنان و مردان متاهل، فصلنامه علمی – پژوهشی روان شناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 3(51)، 1398.

خدادادیان صومعه، ا. رضاخانی، س.د. پیش بینی فرسودگی تحصیلی براساس سبک های هویت و خودپنداره در پسران دانش آموز دوره دوم متوسطه شهرستان رباط کریم، فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا، دوره 15، شماره 3(پیاپی 53)، پاییز 1398

آرمیده، ر. رضاخانی، س.د. پیش بینی انتظار از ازدواج براساس سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی، فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال دهم، شماره40، زمستان1398.

حاجی محمدی، ف. رضاخانی، س.د. تعیین سهم خشم و اهمال کاری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال دوازدهم، شماره43، تابستان 1398.

داراسیان سلماسی، آ. رضاخانی، س.د. سهم خودکارآمدی و هیجان خواهی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در دختران، فصلنامه علمی– پژوهشی مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان دانشگاه الزهرا، سال هفدهم، شماره 3، پاییز 1398.

خرسندپور، ت. رضاخانی، س.د. پاشا شریفی، ح. ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (نسخه ایرانی) در بین دانشجویان، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(علمی- پژوهشی)، سال 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399.

نوروزی، س. رضاخانی، س.د. وکیلی، پ. رابطه بین سبک های حل تعارض، بهزیستی روان شناختی و ثبات ازدواج: ارایه یک مدل علی، فصلنامه علمی – پژوهشی زن و جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال یازدهم، شماره 2، تابستان 1399.

طرح پژوهشی

رضاخانی، س.د. مطالعه ای در مورد انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (با تاکید بر جنسیت و رشته تحصیلی)، مجری طرح پژوهشی، 1386- 1385.

رضاخانی، س.د. تاثیرآموزش مهارت های زندگی بر کاهش کمرویی و افزایش عزت نفس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، همکار طرح پژوهشی، 1386- 1385.

رضاخانی، س.د. رابطه ویژگی های شخصیتی زوجین با رضایت مندی زناشویی، همکار طرح پژوهشی، 1388.

رضاخانی، س.د. هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر در مورد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، مجری طرح پژوهشی. 1391- 1390.

رضاخانی، س.د. بررسی سهم هر یک از متغیرهای انگیزه پیشرفت ، هوش و خلاقیت در پیش بینی قدرت کار آفرینی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در سال های 1389- 1387)، همکار طرح پژوهشی، 1391- 1390.

رضاخانی، س.د. تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی متمایز سازی براساس طرح واره های ناسازگار اولیه مراجعان زن مراکز مشاوره شهر تهران، همکار طرح پژوهشی، 1391- 1390.

کتاب

سنجش خانواده، کاربرد آزمون های شخصیت برای زوج ها و خانواده ها، تالیف: رادنی نرس، ا. ترجمه: پاشا شریفی، ح. ثنایی، ب. رضاخانی، س.د. حیدرنیا، ا. بوستانی پور، ع. سخن، 1389.

پژوهش چند متغیری کاربردی ( طرح و تفسیر) ، تالیف: میرز، لارنس اس. گامست، گلن. گارینو، ا.جی. ترجمه: پاشا شریفی، ح. فرزاد، و. رضاخانی، س.د. حسن آبادی، ح.ر. ایرانلو، ب. حبیبی، م. رشد، 1391.

کتاب کار مشاور (رشد رویکرد شخصی)، تالیف: مک لئود، جان. ترجمه: پاشا شریفی، ح. رضاخانی، س.د. دوکانه ای فرد، ف. سخن، 1391.

مباحث کلیدی مشاوره در عمل، تالیف: درایدن، ویندی. ریورز آندرو و همکاران، ترجمه: پاشا شریفی، ح. رضاخانی، س.د. مجتبایی، م. مصباح، ن. سخن، 1394.

مقدمه ای بر روش های پژوهش در آموزش و پرورش، تالیف: اف. پانچ، کیت. ترجمه: پاشا شریفی، ح.  نجفی زند، ج. ابوالمعالی، خ. رضاخانی، س.د. ویراستاران علمی: ح. پاشا شریفی، س.د. رضاخانی، تمدن علمی، 1395.

راهنمای یادداشت نویسی در فرایند مشاوره و روان درمانی(گزارش فرایند مشاوره و روان درمانی) ، تالیف: بالدوین، پاتریشیا سی. ترجمه: کیخای­فرزانه، م.م. ویراستار علمی: رضاخانی، س.د. زیر نظر پاشا شریفی، ح. رشد، 1397.

روان شناسی مثبت دریک نگاه (علم شادکامی) ، تالیف: بونی ول، ایلونا. ترجمه: پاشا شریفی، ح. رضاخانی، س.د. رشد، 1398.

مهارت ها و توانايي ها

آشنایی با زبانهای خارجی

زبان انگلیسی در سطح خوب

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *