دکتر سمیرا معصومیان

اطلاعات شخصي

نام: سمیرا

نام خانوادگي: معصومیان

تاریخ تولد: 1365

شماره عضویت سازمان نظام روانشناسی:

شماره پروانه سازمان نظام روانشناسی

حوزه تخصصی:

رواندرمانگر فردی با رویکرد شناختی رفتاری در زمینه اختلالات

افسردگی و اضطرابی و اختلال وسواس، طرحواره درمانی، زوج درمانی، مشاوره پیش از ازدواج

سوابق علمي و آموزشي

تحصيلات:

مقطع: کارشناسی

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

گرایش: روانشناسی بالینی

دانشگاه: شاهد

شروع: 1385

پایان: 1389

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

گرایش: روانشناسی بالینی

دانشگاه: علامه طباطبایی

شروع: 1389

پایان: 1391

مقطع: دکتری

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

گرایش: روانشناسی بالینی

دانشگاه: انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران

شروع: 1392

پایان: 1398

سوابق حرفه ای

به عنوان روان­درمانگر از سال 1393 تاکنون در مراکز و کلینیک های روانپزشکی و روانشناختی و دانشگاه ­علوم پزشکی تهران.

روان­درمانگر مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی از سال 1398 تاکنون

مدرس دانشگاه دولتی و آزاد

پژوهش، طرح پژوهشی، تالیف، ترجمه

مقاله

معصومیان، س. اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن، علمی- پژوهشی، مجله بیهوشی و درد، دانشگاه علوم پزشكي تهران، شماره چاپ دوم، 82-87، 1391.

معصومیان، س. بررسی تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی زنان مبتلا به کمر درد مزمن، علمی- پژوهشی،مجله پژوهش در پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي شهیدبهشتی، چاپ سوم، 163-158، 1392.

معصومیان، س. تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن، علمی- پژوهشی،مجله بیهوشی و درد ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، چاپ سوم، 25-37، 1392.

معصومیان، س. پایه های عصب شناختی تأثیر فشار روانی بر سندرم روده تحریک پذیر، سمینار سایکوسوماتیک (اختلالات روان تنی)، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، 1392.

معصومیان، س. اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر زنان مبتلا به کمر درد مزمن، سمینار سایکوسوماتیک (اختلالات روان تنی)، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، 1392.

معصومیان، س. نورومودولاسیون درکنترل درد مزمن، سمینار سایکوسوماتیک (اختلالات روان تنی)، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، 1392.

معصومیان، س. مداخلات مبتنی بر پذیرش در درمان بیماران درد مزمن، سمینار سایکوسوماتیک (اختلالات روان تنی)، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، 1392.

The effects of mindfulness based stress reduction therapy on chronic low back patients/2018/ An – Noor in London Peer reviewed journal

Psychometric characteristics of the Rowland universal dementia assessment scale amongst Iranian elderly/ 2015/ Journal of Research & Health/ SocialDevelopment&HealthPromotion/ Research Center

Prevalence of Consumption of Addictive Substances Among Studentsof Islamic Azad University (Zahedan Branch)/ 2015/ IntJHigh Risk Behav Addict

Comparison of ego development and emotion regulation strategies in substance abusers with control group/ 2015/ Annual international addiction science congress

The Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) in Reducing of Depression, Anxiety and Quality of Life in Women with Generalized Anxiety Disorder/ 2018/ Journal of Research in Medical and Dental Science

The Effectiveness of Mindfulness-based Stress (MBSR) on Reducing of Anxiety in patients with Generalized Anxiety Disorder/ 2018/ International congress on science & knowledge / Sydney- Australia

معصومیان، س. رابطه الکسی تایمیا با حساسیت اضطرابی و مکانیزم‌های دفاعی در دانشجویان، نخستین همایش سالیانه­‌ی انجمن علمی روان­درمانی ایران، 1396.

معصومیان، س. نقش افسردگی و رضایت از زندگی در پیش بینی افکار و رفتار خودکشی در دانشجویان، دهمین کنگره بین المللی روان درمانی، اجلاس آسیایی، 1397.

معصومیان، س. ارتباط بین طرحواره های ذهنی ناسازگار با سلامت روان زنان باردار، دهمین کنگره بین المللی روان درمانی، اجلاس آسیایی، 1397

معصومیان، س. کاربرد و اثربخشی راهبردها و مداخلات پیشگیری از خودکشی، دهمین کنگره بین المللی روان درمانی، اجلاس آسیایی، 1397.

معصومیان، س. بررسی مروری اثربخشی مداخلات مبتنی بر شفقت: وضعیت فعلی این مداخلات و جهت گیری های آینده، دهمین کنگره بین المللی روان درمانی، اجلاس آسیایی، 1397.

بودیسم و روان­درمانی معاصر؛ بررسی اثر پذیری رواندرمانی معاصر از آموزه های بودایی، دهمین کنگره بین المللی روان درمانی، اجلاس آسیایی، 1397.

معصومیان، س. بررسی مروری اثربخشی روان­درمانی بر میزان رواداری، نخستین همایش سالیانه‌­ی انجمن علمی روان­درمانی ایران، 1396.

معصومیان، س. روان­درمانی مبتنی بر اینترنت، فرصت ها و چالش ها، نخستین همایش سالیانه­‌ی انجمن علمی روان­درمانی ایران، 1396.

معصومیان، س. اثربخشی زوج‌درمانی روابط موضوعی بر اصلاح الگوهای ارتباطی ناکارآمد زوجین قربانی خشونت خانگی، نخستین همایش سالیانه­‌ی انجمن علمی روان­درمانی ایران، 1396.

معصومیان، س. بررسي مشكلات تشخيصي ابراز هيجانات چهره اي در بيماران داراي اختلال افسردگي اساسي، دومین کنگره اختلالات خلقی، 1397.

معصومیان، س. بررسی مشخصات روانسنجی نسخه فارسی مصاحبه بالینی ساختار یافتهبرای DSM-5(R) نسخه بالینگر(SCID-5-CV)، کنگره انجمن روانپزشکان، 2019.

Psychometric feature of the child and parent versions of psychological inflexibility/ in pain scale (PIPS) in children with chronic pain and their parents/ 2017/Caspian Journal of Pediatrics.

Psychometric assessment of theYale–Brown Obsessive-Compulsive Scale—Second Edition/ 2018/ Journal of Research in Medical and Dental Science

Validity and reliability assessment of the food thought suppression inventory (FTSI) for obesity Iranian students/ 2019/ EAST ASIANARCHIVESOFPSYCHIATRY

Investigate and comparison of early maladaptive schemas in a sample with anxiety disorders with non-clinical samples/ 2019/ ActaMedicaIranica

The Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction(MBSR) in Reducing of Depression, Anxiety and Quality ofLife in Women with Generalized Anxiety Disorder/ 2018/ Journal of Research in Medical and Dental Science

The preliminary study of treatment of Emotional Schemas Therapy augmented exposure and response prevention and compare its effectiveness with the exposure and response prevention and Pharmacotherapyin obsessive-compulsive disorder(Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (IJPCP)-2020)

The role of psychological variables on Medication Adherance in patients with Obsessive-compulsive disorder(brain and behavior journal-2020)

-Standardizationof the Persian version of the self-report personality questionnaire (SCID-5-SPQ) in the clinical sample(Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (IJPCP)-2020)

Emotional Schemas Therapy augmented Exposure and Response Prevention in Obsessive-compulsive disorder: Feasibility and Efficacy of a Pilot Study((brain and behavior journal-2020)

Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy  compared to Cognitive Behavior Therapy on anger and interpersonal relationships of male students(In press)

Mindfulness-Based Stress Reduction therapy ondecreasing worry and Anxiety,depression, stress levels in the patients with generalized anxiety disorder (GAD) (In press)

Reliability and validity of Sheehan-Suicidality Tracking Scale (S-STS) at students of universities in city of Tehran/ 2019/ in press

Mindfulness-Based Stress Reduction therapy ondecreasing worry and Anxiety,depression, stress levels in the patients with generalized anxiety disorder (GAD)/ 2019/ in press

Validation of style of planning action (STOP) Questionnaire in OCD patients/ 2019/ (In press)

Reliability and validity of Junior Temperament and Character Inventory (JTCI) among primary school children aged 9-12 years in city of Tehran/ 2019/ (In press)

The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Treatment (ACT) Compared with CBT on Quality of Life in Patients with Chronic Low Back Pain/ 2019/ (In press)

Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy compared to Cognitive Behavior Therapy on anger and interpersonal relationships of male students / 2019/ (In press)

Emotional Schemas Therapy augmented Exposure and Response Prevention in Obsessive-compulsive disorder: Feasibility and Efficacy of a Pilot Study/ 2020/ (In press)

Psychometric properties of Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders-personality Version (SCID-5-PD)/ 2020/ (In press)

Psychological Interventions during the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: A Systematic Review/ 2020/ (In press)

طرح پژوهشی

معصومیان، س. اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر بهبود بیماران مبتلا به میگرن، مركز تحقيقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مجری، 1392.

معصومیان، س. تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی زنان مبتلا به کمر درد مزمن، مركز تحقيقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مجری، 1392.

معصومیان، س. بررسی اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش سطوح افسردگی و اضطراب و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در مقایسه با گروه کنترل، مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری دوم، 1392.

معصومیان، س. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT ) در مقایسه باCBT بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن، مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1393.

معصومیان، س. اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (TDCS) در کاهش ولع مصرف غذا در افراد مبتلا به چاقی، دانشکده علوم رفتاری روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1395.

معصومیان، س. بررسی و مقایسه طرحواره­‌های ناسازگار در اختلالات اضطرابی با نمونه غیر بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری دوم، 1393.

معصومیان، س. بررسی اعتبار و روایی مقیاس پیگیری خودکشی شیهان (S-STS) ، مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری دوم، 1394.

معصومیان، س. تأثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان شدت درد، ترس از آسیب و استرس بیماران مبتلا به کمر درد مزمن، مركز تحقيقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مجری، 1393.

معصومیان، س. بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در مقایسه با درمانCBT، بر خشم و روابط میان­‌فردی مردان دانشجو، مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری، 1394.

معصومیان، س. ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه سرکوب افکار غذایی (FTSI) در دانشجویان چاق شهر تهران، مركز تحقيقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری، 1395.

معصومیان، س. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سرشت و منش در دانش آموزان مقطع ابتدایی 9-12 ساله شهر تهران، مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1395.

معصومیان، س. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1395.

معصومیان، س. بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین و اقدام به خودکشی در جمعیت ایرانی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1395.

معصومیان، س. بررسی مشخصات روانسنجی نسخه فارسي مصاحبه­ بالینی ساختار يافته تشخيصي براي اختلال‏‌هاي شخصیت براساس DSM-5(R) (SCID-5-PD)، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1396.

معصومیان، س. مقایسه فراوانی و الگوی مصرف مواد در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، مركز هماهنگي کميته هاي تحقيقات و فناوري دانشجويي دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1397.

معصومیان، س. بررسی مشخصات روانسنجی مصاحبه بالینی ساختار يافته برای DSM-5(R)- نسخه بالینگر (SCID-5-CV) در جمعیت بیماران مبتلا به اختلال‏‌های روانپزشکی شهر تهران، مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری دوم، 1398.

معصومیان، س. تحلیل روانسنجی ویراست دوم چک لیست نشانگان وسواسی-اجباری ییل-براون، مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجري دوم، 1398.

معصومیان، س. اعتبارسنجی پرسشنامه سبک برنامه ریزی اعمال (STOP) به عنوان یک افتراق دهنده طیف اختلال های وسواسی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری دوم، 1398.

معصومیان، س. ویژگی های روانسنجی مقیاس غربال اختلالات اضطرابی برای بزرگسالان(SCAARED)، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری دوم، 1399.

س. معصومیان، “ویژگی های روانسنجی نسخه های فارسی مقیاس های آسیب و شدت افسردگی و اضطراب کلی”، مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری دوم، 1399.

س. معصومیان، “پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان: هنجاریابی پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان در شهر تهران”، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری دوم، 1399.

معصومیان، س. درمان طرحواره هیجانی افزوده شده به رویارویی و پیشگیری از پاسخ در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی –جبری: مطالعه مقدماتی، مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری دوم، 1399.

معصومیان، س. اثربخشی مداخله روانشناختی مبتنی بر اینترنت در کاهش علائم بیماران افسرده و اضطراب، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار،1398.

معصومیان، س. ارتباط ارزیابی شناختی مادران وسواسی با ارزیابی های شناختی وسواسی و شدت علایم وسواس در نوجوانان سرآمد، مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1395.

معصومیان، س. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری_ عمل، مركز هماهنگي کميته هاي تحقيقات و فناوري دانشجويي دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1395.

معصومیان، س. مقایسه نقایص کارکردهاي اجرايي افراد سوء مصرف کننده مواد با اقدام به خودکشی و بدون اقدام به خودکشی، مرکز تحقیقات اعتياد و رفتارهاي پر خطر دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1398.

معصومیان، س. اثر بخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر شفقت بر کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون با پیگیری دوماهه، مرکز تحقیقات اعتياد و رفتار هاي پر خطر دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1398.

معصومیان، س. هنجاریابی پرسشنامه ترس از خود(FSQ) در یک نمونه ی ایرانی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری دوم، 1398.

معصومیان، س. اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر اهمال کاری و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران، مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1398.

معصومیان، س. اثربخشی درمان از طریق کاهش افکار خطر بر کاهش علائم بیماران مبتلا به اختلال وسواسی –جبری، مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، همکار، 1398.

معصومیان، س. مرور نظام مند بررسی انجام شده در زمینه وضعیت سلامت روان بیماران و پرسنل طی شیوع کوید 19، دانشگاه علوم پرشکی ایران، در حال اجرا.

معصومیان، س. درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر اینترنت در اختلال وسواسی جبری در بزرگسالان: مرور سیستماتیک، دانشگاه علوم پرشکی ایران، در حال اجرا.

کتاب

تکنیکهای شناختی رفتاری برای افسردگی و اختلالات اضطراب، (کتاب برگزیده جشنواره سال دانشجویی سال 1394)، معصومیان، س. انتشارات ابن سینا، 1394.

درمان اختلال اضطراب فراگیر، معصومیان، س. ، ابن سینا، 1398.

DSM-5 برای متخصصان بالینی و مشاوران، معصومیان، س. ابن سینا، 1395.

درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلال اضطراب اجتماعی، معصومیان، س. ابن سینا، 1396.

آزمونهای روانی، معصومیان، س. 1395.

آمار و روش تحقیق، معصومیان، س. 1395.

اختلال اضطراب فراگیر- راهنمای جامع درمان شناختی رفتاری برای مقابله با بلاتکلیفی، نگرانی و ترس، معصومیان، س. دانژه، 1397.

مصاحبۀ بالینی ساختاريافته برایاختلالات شخصیت DSM-5، معصومیان، س. ارجمند، 1398.

تنظیم هیجان، معصومیان، س. 1396.

آموزش فنون و مهارت‌های جرات ورزی، معصومیان، س. دانژه، 1398.

مهارت ها و توانايي ها

نرم افزار اندنوت در سطح خوب

آشنایی با زبانهای خارجی

زبان انگلیسی در سطح خوب

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *