مصاحبه بالینی و ارزیابی تشخیصی

مصاحبه بالینی و ارزیابی تشخیصی

بسیاری از اطلاعات مراجع در حین گفت و گو و در حضور روانشناس جمع آوری می‌­شوند. گاهی حتی نگاه کردن به مراجع در حین آزمون اطلاعات مهم­تری از خود آزمون در اختیار روان‌شناس ماهر قرار می­‌دهد. ارزیابی اصلی و اولیه توسط متخصصین روان‌شناسی مرکز فردای روشن و به صورت مصاحبه تشخیصی انجام می­‌گیرد. طی مصاحبه، مسائل مهم و تأثیرگذار بر وضعیت روانی فرد بررسی می­‌شود و در نهایت مراجع جهت انجام آزمون‌­های مورد نیاز به بخش روان‌سنجی ارجاع داده می­شود. مصاحبه بالینی تشخیصی، اطلاعات مورد نیاز را به متخصصین جهت تشخیص بالینی و مشخص کردن روند درمان می‌­دهد.