گواهی شرکت در کارگاه آموزشی "روانکاوی معاصر"

 

شرکت کنندگان محترم در کارگاه آموزشی "روانکاوی معاصر" می توانند برای دریافت گواهی شرکت، به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره، اتاق شماره 10 مراجعه نمایند.