راه اندازی سایت مرکز روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

به مناسبت روز اول مهر، آغاز فصل دانش، وب سایت مرکز روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در راستای معرفی و تشریح فعالیت های این مرکز راه اندازی گردید.