مونا چراغی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: مونا چراغی
نام پدر: محمد
تاریخ تولد: 17 / 6 / 1358
محل تولد: تهران
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سوابق تحصیلی:
- دریافت مدرک کارشناسی در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه تربیت معلم تهران )خوارزمی( در شهریورماه 1382 ، با
معدل 55 / 17 .
- دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان در مهرماه 1384 ، با معدل 24 / 18 .
- دریافت مدرک دکتری تخصصی در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی در اسفندماه 1393 با معدل 53 / 18 .
دوره های آموزشی گذرانده شده:
- دوره تندخوانی و مهارت های مطالعه )شهریورماه 1373 ، موسسه تندخوانی نصرت(.
- کارگاه علمی روان تحلیلگری لاکان و روی آوردهای مشاوره )آذرماه 1381 ، دانشگاه تربیت مدرس(.
- کارگاه آموزشی طرح حل مساله ای برای مشکلات زناشویی از آغاز ازدواج )اردیبهشت ماه 1383 ، دانشگاه شهید
بهشتی(.
- دوره آسیب شناسی اجتماعی و روش های پیشگیری از آن )شهریورماه 1387 ، سازمان بهزیستی استان تهران(.
- کارگاه آموزش زندگی خانواده )آبان و آذرماه 1387 ، سازمان بهزیستی استان تهران(.
- کارگاه خانواده درمانی )آذر ماه 1387 ، سازمان بهزیستی استان تهران(.
- کارگاه شبکه سازی )آذرماه 1387 ، سازمان بهزیستی استان تهران(.
2
کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی و اطلاعاتی دانشیار )اردیبهشت - 1391 ، دانشگاه شهیدبهشتی(.
- کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری برای درمان اختلالات هیجانی )از تیر ماه تا اسفند ماه - 1391 ، مرکز مشاوره
سگال(.
- کارگاه آموزشی زوج درمانی شناختی رفتاری )تابستان - 1392 ، مرکز مشاوره سگال(.
- کارگاه مداخله شناختی رفتاری در خیانت زناشویی )دیماه - 1392 ، مرکز مشاوره سگال(
- کارگاه بین المللی زوج درمانی هیجان مدار )اردیبهشت 1397 ، دانشگاه شهید بهشتی(.
سوابق استخدامی:
- عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه شهیدبهشتی )از شهریور 1395 تا کنون(
- سازمان بهزیستی استان البرز )اسفند 1386 تا مهر 1388 )
سوابق پژوهشی:
- چراغی، مونا ) 1382 (. کارآفرینی هنر . ی پایان نامه کارشناسی. دانشگاه تربیت معلم تهران.
- چراغی، مونا ) 1384 (. تاثیر گروه درمانی شناختی انسانگرایی بر افسردگی و هدف در زندگی دانشجویان دختر -
افسرده دانشگاه اصفهان. پایان نامه کاشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
- چراغی، مونا ) 1393 (. سبکهای ارتباط با خانواده همسر در زوجین ایرانی و طراحی و بررسی اثربخشی بسته زوج-
درمانی مبتنی بر فرهنگ بر سازگاری زناشویی و کیفیت ارتباط با خانواده همس . ر پایان نامه دکتری. دانشگاه
شهیدبهشتی.
- چراغی، مونا و کلانتری، مهرداد و مولوی، حسین و شفتی، عباس ) 1383 (. تحلیلی بر رویکردهای درمانی مختلف برای
مقابله با افسردگی. پنجمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایرا . ن دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
- توکلی، ماهگل و کلانتری، مهرداد و لطیفی، زهره و چراغی، مونا ) 1385 (. نگاهی تطبیقی به الگوهای مقابله با استرس
بر اساس متون اسلامی و روانشناسی معاصر. اولین همایش بین المللی روان درمانی و مشاوره با رویکرد دین . ی
دانشگاه اصفهان.
- چراغی، مونا و مولوی، حسین ) 1385 (. رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه
اصفهان. فصلنامه رویکردهای نوین آموزش . ی سال دوم، شماره دو، 21 - 1 .
- چراغی، مونا و عریضی، حمیدرضا و فراهانی، حجت الله ) 1387 (. بررسی اعتبار، روایی، تحلیل عوامل و هنجاریابی
پرسشنامه هدف در زندگی کرامباف و ماهولیک . روانشناس . ی سال دوازدهم، شماره چهار، 413 - 396 .
3
چراغی، مونا و کلانتری، مهرداد و مولوی، حسین و شفتی، عباس ) - 1388 (. تاثیر گروه درمانی شناختی انسانگرایی بر -
افسردگی و هدف در زندگی دانشجویان دختر افسرده. روانشناس . ی سال سیزدهم، شماره دو، 169 - 153 .
- شاه نظری، مهدی و چراغی، مونا ) 1390 (. زبان تخصص . ی تهران: انتشارات مکتب ماهان.
- چراغی، مونا و مظاهری، محمدعلی و موتابی، فرشته و پناغی، لیلی و صادقی، منصورهالسادات ) 1393 (. سبکهای
ارتباط با خانواده همسر در زوجین ایرانی . ششمین کنگره ملی آسیبشناسی خانواده )ارایه به شکل سخنرانی(.
- چراغی، مونا و مظاهری، محمدعلی و موتابی، فرشته و پناغی، لیلی و صادقی، منصورهالسادات ) 1393 (. مقایسه رابطه با
خانواده همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از رابطه مذکور. خانوادهپژوه . ی دوره دهم، شماره چهل، 474 - 451 .
- چراغی، مونا و مظاهری، محمدعلی و موتابی، فرشته و پناغی، لیلی و صادقی، منصورهالسادات ) 1394 (. مقایسه ارتباط با
خانواده همسر در زنان و مردان متاهل ایرانی. خانوادهپژوه . ی دوره یازدهم، شماره چهل و یک، 32 - 7 .
- چراغی، مونا و مظاهری، محمدعلی و موتابی، فرشته و پناغی، لیلی و صادقی، منصورهالسادات و سلمانی، خدیجه
( 1394 (. پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده اصلی. راهبرد فرهن . گ سال هشتم،
شماره 31 ، 125 - 99 .
- چراغی، مونا و مظاهری، محمدعلی و موتابی، فرشته و پناغی، لیلی و صادقی، منصورهالسادات ) 1395 (. شیوههای حل
تعارض موثر و ناموثردر روابط زوجین ایرانی با خانوادههای یکدیگر: جمعبندی نتایج دو مطالعه کمی و کیفی. هفتمین
کنگره ملی آسیبشناسی خانواده )ارایه به شکل سخنرانی(.
- چراغی، مونا و سلمانی، خدیجه ) 1395 (. بررسی ارتباط با خانواده همسر در دونسل از زنان ایرانی. هفتمین کنگره ملی
آسیبشناسی خانواده )ارایه به شکل پوستر(.
- چراغی، مونا و مظاهری، محمدعلی و موتابی، فرشته و پناغی، لیلی و صادقی، منصورهالسادات و سلمانی، خدیجه
( 1396 (. مقیاس سیستمی مثلثی خانواده: ابزاری برای سنجش روابط همسران و خانوادههای اصلی آنها. خانوادهپژوه . ی -
سال 13 ، شماره 51 ، 360 - 343 .
- چراغی، مونا ) 1396 (. تصویر مادر در ضربالمثلهای فارسی: یک پژوهش کیفی. دومین همایش ملی جایگاه و نقش
مادر )ارایه به شکل پوستر(.
- چراغی، مونا و ابراهیمی، مریم ) 1397 (. بررسی روابط بین نسلی در خانواده ایرانی: از تحلیل کیفی مستندات فرهنگی تا
مطالعات مرتبط اخیر. هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده )ارایه به شکل سخنرانی(.
- تالیف فصل هفتم کتاب " روشهای پیشرفته پژوهش در علوم انسانی". نوشته دکتر حجت الله فراهانی و دکتر حمیدرضا
عریضی. انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، پاییز 1384 .
- ارایه Hard case در سلسله جلسات معرفی بیمار مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی )آبان ماه 1388 .)
4
ارایه مقاله در سلسله جلسات ژورنال کلاب دانشگاه شهید بهشتی )فروردین ماه - 1389 ( با عنوان:
Acceptance and Mindfulness based Therapy: New wave or old hat?
- ترجمه، هنجاریابی، بررسی اعتبار، پایایی و انتشار پرسشنامه هدف در زندگی کرامباف و ماهولیک با همکاری موسسه
روان تجهیز سینا )تابستان 1389 .)
- Holisaz, M., Cheraghi, M., Fallahi, F. (2011). The Relationship between Severity of Child's ADHD Symptoms and Mother’s Parenting Styles. 3rd International Congress on ADHD: from Childhood to Adult Disease. Berlin, Germany.
- Cheraghi, M., Holisaz, M., Fallahi, F. (2011). Relationship between Marital Satisfaction and Locus of Control in Mothers of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder(ADHD). 25th Annual Conference of the European Health Psychology Society. Crete, Greece.
- Holisaz, M., Fallahi, F., Cheraghi, M. (2011). Relationship between marital satisfaction and parenting styles in mothers of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder(ADHD). 25th Annual Conference of the European Health Psychology Society. Crete, Greece.
- Mazaheri, M.A., Cheraghi, M. (2013). The Role of Relationships with Families of Origin in the Quality of Marital Relationships in Iran. The Concept of Family and its Legal Implications in the Islamic Republic of Iran and the Federal Republic of Germany. Gottingen, Germany.
داوری در مجلات:
- داور مجله خانوادهپژوهی از سال 1394 تا کنون
- داور مجله راهبرد فرهنگ از 1394 تا کنون.
سوابق بالینی:
- دریافت پروانه تخصصی اشتغال از نظام روانشناسی و مشاوره )آذر 1396 .)
- گذراندن دوره کارورزی در مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان به مدت 150 ساعت )سال 1384 .)
- فعالیت به عنوان روان درمانگر در کلینیک مددکاری راه خرد به مدت 18 ماه )از فروردین ماه 1387 تا شهریورماه
1388 .)
- فعالیت به عنوان روان درمانگر در کلینیک مددکاری وصال به مدت دو سال )از مهرماه 1386 تا مهرماه 1388 .)
- فعالیت به عنوان روانشناس بالینی در اداره بهزیستی شهرستان کرج به مدت 19 ماه )اسفندماه 1386 تا آبان 1388 .)
5
- فعالیت به عنوان روانشناس در مهدکودک آبنبات در قالب ارایه مشاوره، ارزیابی روانشناختی کودکان، آموزش مهارتهای
زندگی به کودکان و برگزاری کارگاه های آموزشی برای والدین و مربیان. به مدت چهار سال )از شهریور 1386 تا تیر
1390 .)
- فعالیت به عنوان روانشناس در دبستان دخترانه آفرینش نو در قالب ارایه مشاوره، ارزیابی روانشناختی دانش آموزان،
تدریس مهارت های زندگی به دانش آموزان و برگزاری کارگاه های آموزشی برای والدین و معلمان، به مدت چهار سال
تحصیلی )از مهرماه 1387 تا شهریور 1391 .)
- فعالیت به عنوان روانشناس در دبستان پسرانه کوروش در قالب ارایه مشاوره، ارزیابی روانشناختی دانش آموزان و
برگزاری کارگاه های آموزشی برای والدین و معلمان، به مدت دو سال تحصیلی )از مهرماه 1389 تا خرداد 1391 .)
- فعالیت به عنوان روانشناس در مهدکودک سروناز به مدت 2 سال )از مهرماه 1389 تا شهریور 1391 .)
- فعالیت به عنوان روانشناس بالینی در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی )از اسفند 1390 تا مهرماه 1392 .)
- فعالیت به عنوان روانشناس بالینی در مرکز مشاوره سگال )از خرداد 1392 تا کنون(.
- فعالیت به عنوان سوپروایزر دورههای آموزش بالینی به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در مرکز مشاوره
دانشگاه شهیدبهشتی )از شهریور 1395 تا کنون(
سوابق تدریس:
- تدریس دروس "انگیزش و هیجان، نظریههای روان درمانی، گروهدرمانی و کاربرد درمان در مقطع کارشناسی، کارشناسی
ارشد و دکتری در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی" )از شهریور 1395 تا کنون(
- تدری درس " علوم رفتاری" در مقطع دکتری تخصصی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی )از فروردین
1397 تا کنون(.
- تدریس دروس " آسیب شناسی روانی 1 و 2 ، روانشناسی سلامت و روش تحقیق" در دانشگاه پیام نور کرج به مدت یک
سال تحصیلی 87 - 1386 .
- تدریس دروس " اصول روانشناسی بالینی، نظریه های روان درمانی، کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص بالینی و آسیب
شناسی اجتماعی" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج )از مهر 1390 تا خرداد 1394 .)
- تدریس دروس "خانوادهدرمانی و نظریههای روان درمانی" در دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در دانشگاه آزاد
کرج )از مهر 1394 تا کنون(.
- تدریس دوره آموزش پیش از ازدواج از جانب سازمان بهزیستی در سازمان های دولتی و غیر دولتی.
- تدریس دوره آموزش زندگی خانوادگی (FLE) از جانب سازمان بهزیستی در سازمان های دولتی و غیر دولتی.
- تدریس دوره آموزش طرح محب از جانب سازمان بهزیستی در سازمان های دولتی و غیر دولتی.
6
تدریس "مراحل رشد روانی کودکان و کاربرد آن در فرآیند دادرسی" به قضات در کارگاه "نظام عدالت برای اطفال و -
نوجوانان" توسط یونیسف و دادگستری کل استان زنجان )آذر 1392 .)
- تدریس "مراحل رشد روانی کودکان و کاربرد آن در فرآیند دادرسی" به قضات در کارگاه "نظام عدالت برای اطفال و
نوجوانان" توسط یونیسف و دادگستری کل استان قزوین )بهمن 1392 .)
- تدریس "مراحل رشد روانی کودکان و کاربرد آن در فرآیند دادرسی" به قضات در کارگاه "نظام عدالت برای اطفال و
نوجوانان" توسط یونیسف و دادگستری کل استان کرمان )اردیبهشت 1393 .)
- تدریس "مراحل رشد روانی کودکان و کاربرد آن در فرآیند دادرسی" به قضات در کارگاه "نظام عدالت برای اطفال و
نوجوانان" توسط یونیسف و دادگستری کل استان آذربایجان شرقی )آبان 1393 .)
- تدریس "مراحل رشد روانی کودکان و کاربرد آن در فرآیند دادرسی" به قضات در کارگاه "نظام عدالت برای اطفال و
نوجوانان" توسط یونیسف و دادگستری کل استان اصفهان )مهر 1394 .)
- تدریس "مراحل رشد روانی کودکان و کاربرد آن در فرآیند دادرسی" به قضات کل کشور در تهران )اسفند 1394 .)
- تدریس "مراحل رشد روانی کودکان و کاربرد آن در فرآیند دادرسی" به قضات در کارگاه "نظام عدالت برای اطفال و
نوجوانان" توسط یونیسف و دادگستری کل استان خراسان جنوبی )خرداد 1395 .)
- تدریس "مراحل رشد روانی کودکان و کاربرد آن در فرآیند دادرسی" به قضات در کارگاه "نظام عدالت برای اطفال و
نوجوانان" توسط یونیسف و دادگستری کل استان اردبیل )مرداد 1395 .)
- تدریس "مراحل رشد روانی کودکان و کاربرد آن در فرآیند دادرسی" به قضات در کارگاه "نظام عدالت برای اطفال و
نوجوانان" توسط یونیسف و دادگستری کل استان البرز )دی 1395 .)
- تدریس "مراحل رشد روانی کودکان و کاربرد آن در فرآیند دادرسی" به قضات در کارگاه "نظام عدالت برای اطفال و
نوجوانان" توسط یونیسف و دادگستری کل استان یزد )خرداد 1396 .)
سوابق اجرایی:
- سرپرستی مرکز مشاوره شماره 2 دانشگاه شهید بهشتی )از اردیبهشت 1397 تا کنون(.
شرکت در سمینارها:
- اولین کنگره روانشناسی ایران )آبان ماه 1381 .)
- نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران )اردیبهشت ماه 1383 .)
- نخستین همایش گفتگوی علم و دین )اردیبهشت ماه 1384 .)
7
دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران )آذرماه - 1388 .)
- ششمین کنگره ملی آسیبشناسی خانواده به عنوان سخنران)اردیبهشت 1393 .)
- هفتمین کنگره ملی آسیبشناسی خانواده به عنوان سخنران)اردیبهشت 1395 .)
- هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده به عنوان سخنران و کمیته علمی جشنواره خانواده پژوهی)اردیبهشت 1395 .)
- نشست تخصصی آسیبشناسی طلاق استان البرز به عنوان ریاست پنل تخصصی )اردیبهشت 1395 .)
- همایش دختران، حمایتهای روانی اجتماعی، توسعه پایدار به عنوان سخنران )مرداد - 1395 .)
- The Concept of Family and its Legal Implications in the Islamic Republic of Iran and the Federal Republic of Germany. Gottingen, Germany (September 2013).
آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری:
- تسلط کامل بر نرم افزارهای Word, PowerPoint, SPSS
آشنایی با زبان های خارجی:
- تسلط بر زبان انگلیسی در مهارت های چهارگانه در حد پیشرفته
- تسلط بر زبان ترکی استانبولی و آذری در سطح متوسط
افتخارات و موفقیت ها:
- کسب رتبه 15 در کنکور سراسری سازمان سنجش در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش روانشناسی بالینی و رتبه 40 در
گرایش روانشناسی عمومی )اسفند 1381 )
- کسب رتبه دوم در آزمون دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی در بین 350 نفر داوطلب )خرداد 1388 .)
- کسب رتبه دوم رساله برگزیده دوره دکتری در سومین جشنواره ملی خانوادهپژوهی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید
بهشتی در سال 1395 .
تقدیرنامه ها:
- دریافت تقدیرنامه از جانب رئیس دانشگاه پیام نور کرج
8
دریافت تقدیرنامه از جانب معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی شهرستان کرج، برای برقراری تعاملات درون و -
برون سازمانی در جهت نیل به اهداف پیشگیرانه سازمان )بهمن ماه 1387 .)
- دریافت تقدیرنامه از جانب مدیر بهزیستی شهرستان کرج، برای اجرای برنامه آموزش زندگی خانواده در بنیاد جانبازان،
به عنوان مدرس )اسفندماه 1387 .)
- دریافت تقدیرنامه از جانب مدیر بهزیستی شهرستان کرج، برای برگزاری دوره های آموزشی و تلاش در جهت تحقق
اهداف پیشگیرانه سازمان )فروردین ماه 1388 .)
- دریافت تقدیرنامه از جانب مدیر بهزیستی شهرستان کرج، برای اجرای برنامه آموزش پیش از ازدواج به عنوان مدرس
)اردیبهشت ماه 1388 .)
- دریافت تقدیرنامه از جانب مدیر بهزیستی شهرستان کرج، برای اجرای برنامه آموزش طرح محب به عنوان مدرس
)اردیبهشت ماه 1388 .)
همکاری با رسانه های گروهی:
- همکاری با برنامه "اینجا دادگاه نیست" در رادیو فرهنگ، به عنوان کارشناس علمی برنامه )خرداد ماه 1390 .)
- همکاری با برنامه "ریحانه" در رادیو فرهنگ، به عنوان کارشناس علمی برنامه به صورت هفتگی )از تیر ماه 1390 تا
مهرماه 1390 .)
- همکاری با برنامه "همراه" در رادیو سلامت، به عنوان کارشناس علمی برنامه )مرداد 1392 .)
- همکاری با برنامه " یه خونه یه دنیا حرف" در رادیو خانواده به عنوان کارشناس علمی برنامه )از دیماه 1392 تا
اردیبهشت 1393 )
- همکاری با برنامه "زندگی شیرین" در رادیو خانواده به عنوان کارشناس علمی برنامه )از فروردین 1393 تا اردیبهشت
1393 .)
- همکاری با برنامه "عصر خانواده" در شبکه دو تلویزیون به عنوان کارشناس علمی برنامه )از خرداد 1393 تا آذر 1393 .)
- همکاری با برنامه تلویزیونی "حال خوب" به عنوان کارشناس ثابت برنامه )از خرداد 1395 تا کنون(.