خدمات تشخیصی

سنجش هوش، استعداد و قابلیت های ذهنی و شناختی: به کارگیری آزمون هایی چون مقیاس هوش وکسلر (برای سنین پیش دبستانی، کودکان و بزرگسالان)

ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی : استفاده از آزمون ها و پرسشنامه های عینی شخصیت مانند ، میلون (MCMI)

ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی با آزمون های فرافکن: استفاده از آزمون هایی مانند ، اندریافت موضوع ویژه ی کودکان (CAT)ترسیم خانواده و ترسیم آدمک

ارزیابی اعمال شناختی، مغزی و عصب روان­شناختی: استفاده از ابزارهایی مانند مقیاس هوشی وکسلر کودکان و بزرگسالان،

ارزیابی حسی- حرکتی