شورای راهبردی

1) خانم آسیه اناری

2) دکتر الهام حکیمی­راد

3) دکتر رضا چابک محمدی

4) دکتر سعید قنبری

5) دکتر محمدعلی مظاهری

6) دکتر معصومه موسوی

7) دکتر ندا نظربلند